Dřevostavby - suché podlahy

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Změnou technologií výstavby rodinných domů a nejen rodinných domů dochází v posledních letech ke značným technologickým změnám, které vedou k velkým úsporám energií nutných k zabezpečení dobré pohody bydlení a také klimatických podmínek v domě. Technologie obvodových a stropních panelů, které jsou konstruktéry a projektanty navrhovány, jsou ke dnešnímu dni dopracovány do poměrně dobrých parametrů a v případě, že montážní (prováděcí) firma dodrží veškeré technologie doporučené projektantem s ohledem na tepelnou prostupnost zdí, skýtá klientovi takto postavený dům poměrně značný energetický komfort.

Stavba jako taková se skládá jak známo z velkých částí a součástí. Dnes bychom se rádi dotkli problematiky podlah, jejich kotvení a montáže.

Je zcela běžným jevem při zahájení stavby rodinného domu (dřevostavby), že je zbudována spodní stavba, tzv. základová deska v takové formě a hmotnosti, jako by měla nést několika podlažní dům stavěný mokrou cestou (zděný dům). Jen málokterá firma na trhu, se kterou jsem se ve své dlouholeté praxi potkal, nabízí a je schopna provést montáž tzv. plovoucí základové desky nebo voštinové konstrukce. Ta z mého pohledu představuje lepší tepelnou izolace, potažmo i „levnější montáž“. Základová deska je odvozena od slova základ a tudíž základ domu. Dnešní konstrukce základové desky s ohledem na prováděnou montáž horní stavby (dřevostavby) by měla být prováděna tak, aby splňovala tepelně izolační vlastnosti  pro horní stavbu a aby nám základová deska součinitel prostupu tepla ve výpočtech nenarušovala. Toto je první základ kvalitní stavby.

Ve své praxi jsem se potkal již s několika případy, kdy montážní firma na i kvalitně provedenou základovou desku se všemi tepelnými parametry použila vyrovnávací litou betonáž a následně ve větším objemu nivelační stěrky a tak se paradoxně dopustila špatného technologického postupu s ohledem na použitou konstrukci horní stavby. Následkem toho bylo prověšení a zvlnění stropní konstrukce (SDK desek).

Nově postavený dům, který je takto fyzicky zatížen a do podlah je nalito spousta vody ve vyrovnávací hmotě, se i díky dnešnímu architektonickému pojetí staveb a preferování velkých skleněných viklací nedokáže s tímto faktem a tím je množství vody a následná vlhkost, která nemá kudy unikat, vyrovnat. Zmenšuje se podíl vnitřních předstěn a  při nesprávném větrání nebo při vysoké vlhkosti okolního ovzduší dochází k tomu, že tzv. předsádky (část konstrukce obvodové a příčkové zdi, která slouží jednak k odvětrání, jednak pro snazší vedení např. elektroinstalace a dalších montážních prvků v domě, bývá zpravidla tloušťky 4 – 6 cm) nejsou schopny pojmout toto obrovské množství vody a dochází ke  škodám zejména stropní konstrukce popsané viz výše. V případě, že není prováděn blower door test (A,B),  není známo, zda vnitřní obálka domu, která má zabezpečit parotěsnost domu (toto se týká jak difuzně otevřené, tak difuzně uzavřené stavby), je celistvá a neporušená a nelze vyloučit, že následky provlhnutí stavby nohou být dlouhodobé a pro konstrukci domu fatální.

Využití metod blower door testu vřele doporučuji všem svým klientům. Dovolím si odbočit a pro osvěžení specifikace metody A a B a jejich využití ve fázi výstavby a po dokončení výstavby přikládám následující informace.

Metoda "B" slouží k ověření těsnosti prosté obálky budovy za vyloučení technologických průchodů (kanalizace, vzduchotechnika, kouřovody aj.), které budou v dokončené stavbě uzavřeny svým vlastním způsobem. Provádí se tedy v době, kdy je obálka budovy dokončena ale je možný přístup k hlavní vzduchotěsnící vrstvě, kterou lze v průběhu testu opravit. Pro účely tohoto testu je nutné budovu připravit. Speciálními těsnícími prostředky (zátky, vakové uzávěry, dočasné lep. pásky, folie) uzavřít otvory TZB a vyloučit tak jejich případnou netěsnost z důvodu nedokončenosti. Několikerým vyvoláním tlakového rozdílu srovnatelného s testem lze dohledat a dotěsnit zjevné defekty a nedodělky. Tato část je časově nejnáročnější a v závislosti na kvalitě stavby může trvat několik hodin, nicméně se nám s klienty osvědčila například při odhalení netěsnosti v elektrorozvodech nebo při použití ne příliš vhodného elektro instalačního materiálu zejména u dřevostaveb.

Metoda "A" je oproti tomu měřením certifikačním, kdy v dokončené a provozované budově se provede měření průvzdušnosti za uzavření technologických zařízení jejich vlastními prostředky (zalití vodních uzávěrů, uzavření komínových tahů, uzavření klapek vzduchotechniky apod.). Z tohoto důvodu musí instalovaná zařízení takové vlastní uzavření umožňovat a to nezávisle na dodávané energii. Není možné při výpadku el. energie ponechat otevřená ústí vzduchotechniky s otvory o průměru 100mm a více v budově, kde jsme s vypětím všech sil vyloučili i daleko menší netěsnosti. Velkým problémem je správné a ovladatelné napojení na potřebný přívod spalovacího vzduchu v topidlech instalovaných v interiéru (krbová kamna a jejich odvozeniny). Ve své podstatě je ale tento test jednodušší a kratší, neboť již nelze mnoho na dokončené stavbě změnit. V obou případech se ale používá stejné zařízení, stejný měřící postup a stejná detekční technika. Ze své praxe ještě podotýkám a připomínám při zmiňování tohoto typu testu tzv. výlez na půdu, kde je potřeba opět dodržet technologii pro dřevostavby, dodávat certifikovaný výrobek a tak vyvarovat se zbytečným únikům tepla.

Nicméně vraťme se k vlhkosti a kotvení podlah. Jediným správným řešením dle mého názoru pro dřevostavbu je montáž tzv. suchých podlah. Ke dnešku je na trhu několik výrobců, kteří mají vyvinuté velice sofistikované systémy pro montáž podlah suchou cestou a to:

  • jak pro čisté podlahy (podlahy bez podlahového vytápění)
  • tak pro podlahy s vodním podlahovým vytápěním
  • tak pro podlahy s vytápěním elektrickým

Jedním z dodavatelů je společnost Fermacell GmBH, která má velice dobře zpracované manuály pro pokládku podlah. Současně nabízí jak klientům tak i projektantům poradenskou činnost. Pokud budete mít zájem a hlavně potřebu rady s důvěrou, a potvrzujeme ji z naší vlastní zkušenosti, se obraťte na pana Ing. Vlastimila Kolmana, telefonní kontakt +420 724 500 310, který se Vám bude věnovat.

Podlahové prvky fermacell vám poskytnou a zajistí:

  • suchou pokládku – bez technologických přestávek, bez dodatečného vnášení vlhkosti (systém suché stavby)
  • s tím spojenou zvýšenou ochranu proti hluku
  • bezpečný podklad pro všechny podlahové krytiny

účinnou tepelnou izolaci - zateplená podlaha poskytuje větší komfort! A za pomoci četných variant systému fermacell splníte samozřejmě bez problémů i požadavky nových předpisů na tepelnou ochranu ve vztahu k hodnotám součinitele prostupu tepla pro základní plochy (U ≤ 0,35 W/m²K).

Na závěr je nutné pochopit, že i podlaha v případě že bude vícevrstvá, chová se stejně v rámci prostupu tepla jako obvodové pláště dřevostavby nebo stropní konstrukce.  

To, co jsme dnes popsali se týká izolačních vlastností podlah domu a je to jen jedna z vlastností domu, která si zasluhuje pozornost. Stejně neopomíjitelná a výše zmíněná je s podlahou spojená kročejová průzvučnost.